آینده پزشکی Future Medicine

در پادکست آینده پزشکی بنا داریم آذرخش های آینده پزشکی را که از سال 2050هویدا خواهند شد را نشان دهیم و به تبعات مثبت و منفی آن بپردازیم تا ضمن ترجمان دانش فردا به زبان امروز برای دوران سیمبایوتیک آماده شویم و در عصر کپیتالیسم فکری حرفی برای گفتن داشته باشیم.

واکسن منهای سیاست

۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴:۲۹ | 7 | 00:48:18

واکسن کرونا

حاکمیت مطلوب در نظام سلامت

۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۲۰:۵۵ | 8 | 00:13:50

کنترل فساد

تضاد منافع و آینده پزشکی

۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۱:۱۴ | 6 | 00:13:18

تضاد منافع- انسجام اجتماعی- پرونده الکترونیک سلامت - ارزش های حرفه ایی- بیمه

معرفی کتاب فساد دانشگاهی

۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳:۴۷ | 14 | 00:12:07

تعریف - علل - مصادیق و پیامدهای فساد در دانشگاه

دانشگاه و دیده بانی کرونا

۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۸:۲۸ | 10 | 00:11:28

شهر علم مجازی و مسئولیت اجتماعی

کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید19

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۱:۳۰ | 28 | 00:27:22

هوش مصنوعی و پزشکی

یادگیری معکوس و آموزش پزشکی

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۴:۲۱ | 13 | 00:15:32

Flipped Class

پاندمی و فناوری

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳:۴۹ | 11 | 00:10:32

هوش مصنوعی- بیوانفورماتیک- Revers vaccinology

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۴۰ | 28 | 00:26:50

اقتصاد دانش بنیان و پاسخگویی اجتماعی

ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۸:۰۵ | 31 | 00:20:38

همگرایی NBIC

تفکر سیستمی - پزشکی سیستمی

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۵:۲۶ | 40 | 00:42:49

پیچیدگی. میان رشتگی. تفکر سیستمی

معرفی پادکست آینده پزشکی

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۶:۴۳ | 46 | 00:19:00

ابرروندها در پزشکی سیستمی