درمان یکپارچه در انکولوژی و لزوم مراقبتهای حمایتی

۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۲:۱۵ | 2 | 00:14:47

طب تسکینی

توضیحات در مورد درمان یکپارچه در انکولوژی و لزوم مراقبتهای حمایتی

اگر در مواجهه با بیمار سرطانی مسائل اقتصادی.اجتماعی و فرهنگی بیمار را نادیده انگاریم و صرفا بر اساس گایدلاین درمان را دنبال کنیم توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.

نظر خود را در مورد درمان یکپارچه در انکولوژی و لزوم مراقبتهای حمایتی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد درمان یکپارچه در انکولوژی و لزوم مراقبتهای حمایتی