جایگزین حیوان آزمایشگاهی در آینده پزشکی

۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۲:۴۲ | 4 | 00:17:13

اخلاق پزشکی و حقوق حیوانات

توضیحات در مورد جایگزین حیوان آزمایشگاهی در آینده پزشکی

در عصر NBIC و زمانیکه از پزشکی فردگرایانه صحبت میکنیم تکیه برآزمایشات حیوانی کمی عجیب به نظر نمی رسد؟

نظر خود را در مورد جایگزین حیوان آزمایشگاهی در آینده پزشکی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد جایگزین حیوان آزمایشگاهی در آینده پزشکی