تفکر سیستمی - پزشکی سیستمی

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۵:۲۶ | 53 | 00:42:49

پیچیدگی. میان رشتگی. تفکر سیستمی

توضیحات در مورد تفکر سیستمی - پزشکی سیستمی

دانش ویادگیری مبانی نظریه ارتباط گرایی. تالیف جورج زیمنس ترجمه دکتر حسین اسکندری. آوای نور

پزشکی سیستمی. دکتر ایرج نبی پور.دکتر مجید اسدی. انتشارات علوم پزشکی بوشهر

نظر خود را در مورد تفکر سیستمی - پزشکی سیستمی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد تفکر سیستمی - پزشکی سیستمی