معرفی کتاب فساد دانشگاهی

۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳:۴۷ | 21 | 00:12:07

تعریف - علل - مصادیق و پیامدهای فساد در دانشگاه

توضیحات در مورد معرفی کتاب فساد دانشگاهی

دانشگاه نهاد علم و یکی ازنهادهای اصلی است که خروجی اش می تواند اصلاح جامعه و مبارزه با فساد شود.یکی از کارکردهای اساسی این نهاد ارائه الگوی تعامل سالم میان اعضای جامعه و تربیت آینده سازان کشور مبتنی برآموزه های اخلاقی و حساس کردن آنها نسبت به پدیده فساد و مبارزه با آن است.

نظر خود را در مورد معرفی کتاب فساد دانشگاهی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد معرفی کتاب فساد دانشگاهی