تضاد منافع و آینده پزشکی

۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۱:۱۴ | 15 | 00:13:18

تضاد منافع- انسجام اجتماعی- پرونده الکترونیک سلامت - ارزش های حرفه ایی- بیمه

توضیحات در مورد تضاد منافع و آینده پزشکی

اصل 29 قانون اساسی : برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی- بیکاری-پیری- ازکار افتادگی-بی سرپرستی-در راه ماندگی-حوادث و سوانح-نیاز به خدمات پزشکی و درمانی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

نظر خود را در مورد تضاد منافع و آینده پزشکی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد تضاد منافع و آینده پزشکی